Politisk fravær

Her kan du enkelt lage en bekreftelse for politisk fravær

Husk å få bekreftelsen signert før den leveres til skolen

Jeg har deltatt på et arrangement Jeg skal delta på et arrangement

Jeg har deltatt på et arrangement

Informasjon om deg og skolen

Om arrangementet

Hvem fra organisasjonen kan bekrefte dette?

OBS! Husk å få signatur fra attestant

Jeg skal delta på et arrangement

Informasjon om deg og skolen

Om arrangementet

Hvem fra organisasjonen kan bekrefte dette?

OBS! Husk å få signatur fra attestant

HVa er politisk fravær?

Dersom du er elev i videregående skole og er borte fra undervisningen, har det to konsekvenser: For det første teller fraværet mot fraværsgrensa på 10 prosent for sluttvurdering i fag, for det andre føres fraværet på vitnemålet.

Du kan få unntak fra disse reglene dersom du kan dokumentere at fraværet er på grunn av:

  1. helse- og velferdsgrunner
  2. arbeid som tillitsvalgt
  3. politisk arbeid
  4. hjelpearbeid
  5. lovpålagt oppmøte
  6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Det er punkt c som ofte kalles politisk fravær.

Fraværsgrensa

Dersom du har mer enn 10 prosent fravær fra undervisningstimene i et fag, mister du retten til standpunktkarakter og halvtårsvurdering med karakter.

Du kan kreve at politisk fravær ikke teller mot fraværsgrensa ved å dokumentere fraværet. Det er ikke noen grense for hvor mye politisk fravær du kan ha uten at det teller mot fraværsgrensa, men du kan fortsatt miste retten til standpunktkarakter eller halvtårsvurdering om du ikke har vurderingsgrunnlag i faget.

Fravær på vitnemålet

Alt fravær skal i utgangspunktet føres på vitnemålet som dager og timer. Du kan kreve at inntil 10 dagers fravær slettes fra vitnemålet hvert år dersom du kan dokumentere at fraværet skyldes en av grunnene nevnt over.

Dersom du har fravær på over 10 dager som skyldes én eller flere av grunnene nevnt over, kan det kreve at fraværet forklares i et vedlegg til vitnemålet. Da må du også levere dokumentasjon på at fraværet har en legitim grunn.

Hvordan dokumenterer jeg politisk fravær?

For å få kreve at politisk fravær ikke skal telle mot fraværsgrensa, og ikke føres på vitnemålet, må fraværet dokumentes. Politisk fravær «kan dokumenteres av en politisk organisasjon».

Fyll ut skjemaet på denne nettsiden, skriv det ut og få det signert av en kontaktperson i organisasjonen du har arbeidet for, så har du dokumentasjon på fraværet. Det kan du levere til faglæreren din, og da er fraværet dokumentert. Det kan være lurt å ta vare på en kopi av skjemaet.

Mer om fraværsreglene

Føring av fravær på vitnemålet er regulert i forskrift til opplæringslova, §3-45.

Fraværsgrensa er regulert i forskrift til opplæringslova, §3-9. Bestemmelsen er utdypet i rundskriv Udir-3-2016.

Dersom du har mer enn 10 prosent men mindre enn 15 prosent udokumentert fravær, kan rektor bestemme at du får standpunktkarakter og halvtårsvurdering likevel. Dette unntaket er ment å ivareta elever som er i en "vanskelig livssituasjon".

Om nettstedet politiskfravær.no

Dette nettstedet drives av LNU. Politiskfravær.no skal være et verktøy til hjelp for elever i videregående utdanning som engasjerer seg i organisasjonsarbeid. LNU tar ikke noe ansvar for innhold i dokumenter laget via nettstedet. Vi oppfordrer alle brukere til å få dokumentet signert av en representant for gjeldende organisasjon.